» Blog » Profesjonalny menedżer kompetencji
28.01.2014
News

Profesjonalny menedżer kompetencji

 

Prężnie rozwijającym się trendem na obecnym rynku HR u dużych pracodawców jest budowa centrów kompetencji HR. Centra kompetencji mają za zadanie budowanie systemowych rozwiązań, pozwalających na sprawne zarządzanie ludźmi w Organizacji. Aby tego dokonać centra kompetencji wypracowują zasady, procedury i narzędzia pozwalające na aktywny dobór talentów do organizacji, optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, rozwój i motywowanie, oraz (niestety) eliminowanie z organizacji pracowników słabych o ile nie rokują oni poprawy.

 

 

Źródło: opracowanie własne.

 

System HRM działa w organizacji jednak tylko wtedy, gdy jest wewnętrznie spójny i zintegrowany, pozbawiony za to jest elementów zbędnych i niesprawnych. Jako doradca i trener jednak ciągle spotykam się z sytuacją, gdy Pracodawcy albo nie posiadają tzw. ,,miękkiego HR” albo też rozwiązania w nim działające nie stanowią jednej optymalnie działającej całości.

Główne problemy pojawiają się w związku z brakiem lub trudnością z operacjonalizacją wiedzy o tym, że potencjał zawodowy poszczególnych pracowników różni się, co dla pracodawcy stwarza dwa poważne wyzwania:

·         Dobór kadry zależnie od wymagań stanowiskowych

·         Potrzeba dostosowanego praktyk HR i podejścia menedżerów w zależności od potrzeb i możliwości pracowników

 

Najważniejsze obszary konstruowania rozwiązań można przedstawić następująco:

Etap procesu pracy:

Rozpoczęcie pracy

Realizacja pracy (praca w toku)

Efekty pracy

 

 

 

 

Przedmiot oceny:

 

Zdolności pracownika (osobisty potencjał)

 

Postawy, zachowania, sposoby pracy

 

Mierzalne rezultaty pracy

 

 

 

 

Narzędzia i procedury oceny:

 

Ocena selekcyjna

 

Ocena kompetencji

 

Ocena wyników

 

 

 

 

Decyzje personalne:

 

Decyzja o zatrudnieniu

 

Decyzja o rozwoju, sposobach wykorzystania kompetencji pracownika i dalszym zatrudnieniu

Źródło: opracowanie własne.

 

Bazą efektywnego wykorzystania tego modelu jest zarządzanie kompetencjami, pozwalające pracodawcom dobierać wartościowych pracowników, przydzielać im zadania zgodnie z ich potencjałem i możliwościami, rozwijać ich i podnosić ich skuteczności osobistą. Osoba, która buduje tego typu zintegrowane rozwiązania dla organizacji (zatrudniona wewnątrz organizacji lub doradzając jej z zewnątrz) jest menedżerem kompetencji.

Akademia Leona Koźmińskiego przeprowadziła już trzynaście edycji studiów podyplomowych, na których uczestnicy rozwijali swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania kompetencjami. Obecnie planujemy edycję czternastą. Program studiów jest stale dostosowywany do nowych koncepcji i praktyk rynkowych, uwzględnia też trendy gospodarcze i sposoby konkurowania prawodawców o najwartościowszych pracowników.

Obecnie program studiów zawiera następujący zakres tematyczny, pozwalający doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje menedżerów i pracowników HR w obszarze zarzadzania kompetencjami :

·         Zarządzanie kompetencjami jako kluczowy element strategii HR w organizacji

·         Predyspozycje i talenty jako fundament rozwoju kompetencji

·         Kultura organizacyjna i wartości firmy jako baza zarządzania kompetencjami (w tym m.in. zarzadzanie wartościami i kodeksy etyki, badania satysfakcji i zaangażowania)

·         Model kompetencji w firmie (w tym m.in. opis stanowisk pracy i wartościowanie stanowisk pracy w oparciu o kompetencje, budowa modelu kompetencji)

·         Metody diagnozowania i oceny kompetencji u kandydatów i pracowników (w tym m. in. rekrutacja selekcja, Assessment Center/Development Center, systemy ocen okresowych)

·         Rozwój kompetencji pracowników w skali organizacji (w tym m.in. zarządzanie szkoleniami, programy rozwojowe, ścieżki karier i awansów)

·         Indywidualny rozwój kompetencji (w tym m.in. doradztwo zawodowe, coaching i mentoring)

Zostań profesjonalnym menedżerem kompetencji i znajdź pracę lub awansuj w strukturach centrów kompetencyjnych u najlepszych pracodawców!

 

 

Irmina Gocan, Partner Merytoryczny Obszaru HR na

Pani Irmina Gocan jest trenerem i konsultantem w zakresie zarządzania i HR. Na Akademii Leona Koźmińskiego pełni funkcję Partnera Merytorycznego Obszaru HR, jest Kierownikiem studiów podyplomowych ,,Zarządzanie Kompetencjami Pracowników” oraz studiów podyplomowych ,,Controlling personalny”. Wcześniej pracowała u największych polskich pracodawców jako ekspert i menedżer HR.

Specjalizuje się w systemowym ujęciu obszarów HR (strategia, modele, procedury, narzędzia), programach zwiększania efektywności zasobów ludzkich (optymalizacja procesów pracy, ocena wyników, controlling personalny), ocenie i rozwoju kompetencji pracowników oraz kreowaniu silnego przywództwa.

Więcej o studiach podyplomowych ,,Zarządzanie Kompetencjami Pracowników” można znaleźć na stronach Akademii Leona Koźmińskiego:

http://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/#HR|pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-kompetencjami-pracownikow/o-studiach/|pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-kompetencjami-pracownikow/o-studiach/