» Otwarte » Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Chomiuka
02.06.2020
News

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marcina Chomiuka

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669) Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Marcina Chomiuka.

Obrona odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 r. o godz. 16:30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Temat rozprawy doktorskiej:

„Charakter prawny i skutki oświadczenia patronackiego”

Promotor:

prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Piotr Machnikowski z Uniwersytetu we Wrocławiu
  • prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil z Uniwersytetu Jagiellońskiego


Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams tutaj.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny Nauki Prawne

Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk