» Kozminski » Stypendium dla kandydatek na studia Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe.
11.09.2019
News

Stypendium dla kandydatek na studia Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe.

Stowarzyszenie LiderShe, realizując swoje cele statutowe, chciałoby wesprzeć w drugiej edycji studiów największe Talenty Managerskie wśród kobiet poprzez udzielenie stypendium celowego dla 3 osób wybranych przez Kapitułę.

Pierwsze Stypendium pokrywa 100% kosztów czesnego za studia, tj. 8.800 PLN i skierowane dla osób ze środowisk NGO (spoza biznesu), które szczególnie (choć nie wyłącznie) ukierunkowane są na rozwój zawodowy i społecznych kobiet, ich aktywizację na rynku pracy lub w innych zakresach wspierających zrównoważony rozwój.

Dwa kolejne Stypendia obejmują 30% kosztów czesnego, tj. 2.640 PLN a skierowane są szczególnie do wybitnych i ciekawych młodych talentów w zakresie przywództwa kobiet, które chciałyby wzbogacić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie przywództwa wraz z wykorzystaniem wrodzonych cech kobiecych w zarządzaniu.

Beneficjentki stypendium ufundowanego przez Stowarzyszenie LiderShe zostaną wyłonione w drodze konkursu aplikacji przez powołaną w tym celu Kapitułę.

Kapitułę dokonującą wyboru właściwej kandydatki tworzy Zarząd LiderShe i Przewodnicząca Rady Naukowej Studiów.

Kryteriami wyboru beneficjentek Stypendium studiów podyplomowych w Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe są:

  • spełnienie wszystkich kryteriów rekrutacyjnych wg Regulaminu ALK dla słuchaczy studiów podyplomowych;
  • ukończenie co najmniej studiów drugiego stopnia (tj. zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, albo tytułu równorzędnego) w Polsce lub równorzędnych za granicą potwierdzonych stosownym dyplomem;
  • co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym (może być również kierownik projektu) udokumentowane w CV lub stosownych certyfikatach;
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (B1, B2 lub wyższym) udokumentowanym certyfikatem lub rozmową kwalifikacyjną;
  • dokonanie zgłoszenia mailowego wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego nie później niż do 23 września 2019 r. do godz. 9.00 (decyduje data i godzina otrzymania korespondencji);
  • ocena eseju przez Kapitułę przygotowanego przez Kandydatkę/Kandydata na temat: „Jak będę rozwijać i wspierać siebie oraz inne kobiety po zdobyciu dyplomu Studiów Podyplomowych Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe” (do 3500 znaków wraz ze spacjami) i przysłanego na adres e-mail office@lidershe.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy wraz z aplikacją opisaną powyżej, tj. do 23 września 2019 r. do godz. 9.00.

Aplikuj osobiście i przekaż tę wiadomość swojej koleżance, znajomej, liderce, która Twoim zdaniem jest wspaniałą Kandydatką do takiego Stypendium. W kobietach siła i Ty również możesz ją wzmocnić. 

Czekamy na Ciebie. 

Sprawdź program i idee studiów na stronie Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe.