» Studenci » Taiwan Scholarship Program 2017/2018
01.09.2017
News

Taiwan Scholarship Program 2017/2018

Taiwan Scholarship Program  2017/18 Academic Year
 
I. Program stypendialny Taiwan Scholarship przygotowany przez Ministerstwo Edukacji (poniżej referowane jako ‘MOE’) ma na celu zachęcenie studentów polskich uczelni (polskich obywateli) do podjęcia studiów na Tajwanie i poznania kultury akademickiej w tym kraju. Program wspiera wzajemną komunikację, poznanie kultury oraz nawiązanie przyjaźni w międzynarodowym środowisku. 

II. Dla każdego stypendysty, który planuje rozpocząć studia magisterskie lub doktoranckie, MOE Taiwan Scholarship pokrywa następujące koszty: 

-Czesne wraz z innymi wydatkami (np. opłaty za kursy, podstawowe wydatki związane z opłatami na studiach): MOE wypłaca do 40.000 NTD w każdym semestrze za zatwierdzone czesne i opłaty na studiach. Jeśli koszty te przekroczą 40.000 NTD, stypendysta pokrywa pozostałą część z własnych oszczędności. ‘Inne wydatki’ nie obejmują: opłat administracyjnych, opłat związanych z dysertacjami, ubezpieczenia, zakwaterowania, dostępu do Internetu. Opłacenie powyższych jest obowiązkiem stypendysty. 

-Wsparcie mieszkalne: MOE zapewnia każdemu stypendyście studiów magisterskich lub doktoranckich miesięczne stypendium w wysokości 20.000 NTD. 

-Uniwersytet może zaoferować zniżkę z opłat  i wydatków związanych ze studiami. W tym wypadku musi w odpowiednim czasie przekazać do MOE szczegóły dotyczące wydziałów/instytutów, które mogą przyznać zniżki z opłat w danym roku akademickim wraz z kopią wymagań związanych z czesnym. Jeśli MOE tego wymaga, powyższe dokumenty muszą również być przekazane do wybranych oddziałów/instytucji wskazanych przez MOE.

III. Czas  trwania stypendium i limity czasowe:  

-Maksymalny czas otrzymywania Taiwan Scholarship to: dwa lata studiów magisterskich i cztery lata studiów doktoranckich. Maksymalny sumaryczny okres, w którym student może otrzymywać stypendium to pięć lat.

-Rok akademicki, w którym wypłacane jest stypendium rozpoczyna się od 1 września i kończy rok później, 31 sierpnia. Stypendyści są zobowiązani do przyjazdu na Tajwan i zarejestrowania się na wybranym uniwersytecie w określonym czasie. Odraczanie stypendium na kolejny rok jest niedozwolone. Jeżeli stypendysta nie pojawi się w określonym czasie na Tajwanie i nie zarejestruje się na wybranym uniwersytecie, straci uprawnienia do otrzymywania stypendium, chyba że wcześniej poinformuje uczelnię oraz MOE i uzyska zgodę na późniejszy przyjazd i rejestrację.

-Wypłaty stypendium związanego z opłatami za zakwaterowanie rozpoczyna się w miesiącu, w którym stypendysta rozpocznie naukę na wybranej uczelni, a kończy gdy maksymalny okres wypłacania stypendium za dane studia się wyczerpie lub w sytuacji gdy stypendysta zakończy studia, zrezygnuje ze studiów, zostanie zawieszony, zostanie wydalony ze studiów lub jego stypendium zostanie odebrane. 

IV. Warunki do przyznania stypendium: 

-Aplikant musi być polskim studentem posiadającym dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, musi mieć znakomite wyniki w nauce i dobry charakter moralny.  

-Aplikant nie kwalifikuje się do stypendium jeśli: Ma obywatelstwo tajwańskie lub jest chińskim studentem; Posiada już status studenta na uniwersytecie na Tajwanie i planuje go utrzymać lub już się zarejestrował na wybranym uniwersytecie. Nie dotyczy studentów, którzy ukończą studia w danym roku, mogą oni aplikować o Taiwan Scholarship na wyższy poziom studiów; Studiował już na Tajwanie na studiach na tym samym poziomie, na który planuje aplikować;Jest na wymianie zagranicznej lub jest studentem kierunku o podwójnym dyplomie, który został przyjęty na uczelnię na Tajwanie zgodnie z umową pomiędzy uniwersytetem na Tajwanie a inną uczelnią zagraniczną; Otrzymywał wcześniej Taiwan Scholarship przez okres pięciu lat; Kiedykolwiek wcześniej miał wstrzymane/odebrane Taiwan Scholarship lub MOE Huayu Enrichment Scholarship; Kiedykolwiek wcześniej otrzymywał stypendium lub inne wsparcie z instytucji rządowej na Tajwanie lub instytucji edukacyjnej na Tajwanie z wyjątkiem finansowego wsparcia od uczelni mającego na celu pokrycie opłat za studia jeśli łączne koszty czesnego i dodatkowych opłat przekraczają limit Taiwan Scholarship. 

-Studenci starający się o stypendium muszą aplikować na wybraną uczelnię w określonym czasie. Każdy uniwersytet ustala swoje własne kryteria w tym zakresie.

V. Poniższe dokumenty muszą być złożone w wyznaczonym terminie.

-Formularz aplikacyjny Taiwan Scholarship (do pobrania na stronie BUWiWMU lub w Dziale Edukacji w Biurze Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie)

-Kopia paszportu aplikanta

-Kopia dokumentu potwierdzającego najwyższe uzyskane wykształcenie wraz z transkryptem uzyskanych ocen. Aplikacja musi zgadzać się z postanowieniami z: Subparagraph 2 of Paragraph 1 of Article 7 of the MOE Regulations Regarding International Students Undertaking Studies in Taiwan. Dokumenty w języku innym niż chiński lub angielski muszą być przetłumaczone na język chiński lub angielski i uwierzytelnione. 

-Kopia potwierdzająca aplikację na dany uniwersytet na Tajwanie (na przykład kopię potwierdzającą opłatę za aplikację, formę aplikacyjną, wymianę e-maili z daną uczelnią potwierdzającą aplikację na uniwersytet) 

-Dwa listy referencyjne – od rektora, prorektora, profesora lub promotora – własnoręcznie podpisane i przekazane w zamkniętych kopertach. 

Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka zgodnie z następującymi wytycznymi: Dla aplikantów starających się o stypendium na program, który nie jest prowadzony w całości po angielsku: Należy złożyć kopię wyników testu TOCFL lub certyfikat TOCFL na poziomie 3 lub wyżej. Wyniki innego testu języka chińskiego nie będą akceptowane; Jeśli aplikant chce studiować wyłącznie w języku angielskim: wymagany jest wynik z egzaminu TOEFL na określonym poziomie lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego rozpoznawalny przez rząd lub aplikant może przedstawić dyplom ze studiów w języku angielskim. Program studiów na Tajwanie, który jest prowadzony wyłącznie w języku angielskim, musi posiadać akredytację od MOE. W przypadku braku akredytacji aplikant musi przedstawić oficjalne pismo wydane przez daną uczelnię (nie przez wydział lub sekcję) potwierdzające, że program wybranych studiów jest prowadzony całkowicie w języku angielskim.

VI. Procedura selekcji: aplikanci o stypendium na studia magisterskie muszą posiadać średnią GPA na poziomie przynajmniej 3.5 liczoną ze wszystkich dotychczasowych ocen (GPA 4.5 to najwyższy możliwy wynik). W przypadku innego sposobu liczenia średniej w danym kraju, Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej użyje tych ocen jako podstawy do wyliczenia średniej GDP lub wybierze wybitnych studentów na podstawie składanych aplikacji.

VII. Aplikanci z certyfikatem TOCFL na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym mają pierwszeństwo w procesie aplikacji. Aplikanci wybierający studia prowadzone całkowicie w języku angielskim muszą załączyć wyniki egzaminu TOEFL lub innego egzaminu akceptowanego przez rząd potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub dowód na to, że otrzymali przynajmniej 75% punktów na danym egzaminie.

VIII. Formularz aplikacyjny musi być całkowicie wypełniony. Nie ma możliwości zwrotu danego formularza.

IX. Zawiadomienie o procesie selekcji:

-Aplikacje są weryfikowane przez BUWiWM, następnie wybierani są wstępni stypendyści oraz tworzona jest lista rezerwowa. Każda osoba aplikująca o stypendium w wypadku pozytywnego przejścia przez proces selekcji, oraz każda uczelnia do której dana osoba aplikowała zostanie poinformowana do 31 maja o decyzji. 

-Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces aplikacji muszą przedstawić dowód listu przyjęcia na wybraną uczelnię do Działu Edukacji Biura Gospodarczego I Kulturalnego Tajpej w Warszawie do 30 czerwca aby potwierdzić, że spełniają kryteria rekrutacji; w przypadku nie przedstawienia dowodu dostania się na uniwersytet w określonym czasie kandydat musi przedstawić pisemne oświadczenie, w którym wyjaśnione zostaną powody nie okazania listu przyjęcia i dostarczyć je do Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej, w którym wniosek zostanie rozpatrzony. Kandydat, który nie dostanie się na wybrane studia traci możliwość otrzymania Taiwan Scholarship. 

-Zakłada się, że aplikant, który nie złoży wszystkich dokumentów w wyznaczonym czasie traci możliwość otrzymania Taiwan Scholarship i w tym wypadku Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej proponuje stypendium osobie z listy rezerwowej. Oficjalna lista stypendystów musi być przygotowana nie później niż 31 lipca. 

-Dział Edukacji Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie wystawia certyfikat każdemu studentowi, któremu przysługuje stypendium do 31 lipca informując o długości obowiązywania stypendium biorąc pod uwagę rodzaj studiów wybranych przez aplikującego.

X. Stypendysta Taiwan Scholarship, któremu udało się ukończyć program studiów może aplikować o Taiwan Scholarship na studia o wyższym stopniu. Jego aplikacja będzie traktowana jako nowa i przejdzie przez ten sam proces selekcji. Niemożliwe jest ubieganie się o Taiwan Scholarship na tym samym lub niższym poziomie studiów. Stypendysta nie może otrzymywać Taiwan Scholarship dłużej niż pięć lat.

XI. Termin na składanie zgłoszeń trwa od 1 lutego 2017 do 25 lutego 2017.

Na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy dopisać:

Aplikacja na Taiwan Scholarship Program

(1) Studentów polskich uczelni posiadających polskie obywatelstwo prosimy o przesłanie zestawu wymaganych dokumentów regularną pocztą do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na adres: BUWiWM, Ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa Oraz oryginalny formularz aplikacyjny wraz z kopią paszportu na adres: Dział Edukacji, Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

(2) Studentów zagranicznych posiadających polskie obywatelstwo prosimy o przesłanie pełnego zestawu wymaganych dokumentów regularną pocztą na adres: Dział Edukacji, Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

XII.W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Education Division of Taipei Economic and Cultural Office in Warsaw Website: http://www.taiwanembassy.org/pl  E-mail: poland(at)mail.moe.gvo.tw  Tel.: +48-22-2130080