Studia podyplomowe » Blog » Kompetencje w zarządzaniu projektem
12.02.2014
News

Kompetencje w zarządzaniu projektem

Zarządzanie projektami (ang: Project Management) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zarządzania. Dotyczy to szczególnie ludzkich aspektów tego obszaru działalności. Niemal od zawsze wiadomo, że powodzenie projektu w równej mierze zależy zarówno od technicznych aspektów, jak i kompetencji ludzi realizujących dane przedsięwzięcie. Nic zatem dziwnego, że tak w tak uporządkowanej dziedzinie zarządzania znaleziono także praktyczne wykorzystanie koncepcji kompetencji. W ramach najpopularniejszego bodaj modelu zarządzania projektem, opracowanego i upowszechnianego przez PMI (Project Management Institute) założono, że model kompetencji realizatorów projektu – a w szczególności managera projektu – powinien odzwierciedlać kluczowe zadania realizowane na poszczególnych jego etapach:

W każdym z tych etapów realizowane są specyficzne zadania, których powodzenie zależy od odpowiednich zakresów wiedzy umiejętności i postaw pracowników.

 

Kompetencje menedżera projektu

 

Jednym z podstawowych pytań, jakie stawiają sobie specjaliści od zarządzania projektami, dotyczy kompetencji efektywnego menedżera projektu. To bowiem od niego w decydującym stopniu zależy, jak będzie realizowany projekt oraz czy ostatecznie projekt zakończy się sukcesem.

W wyniku wielu analiz i doświadczeń wypracowano model kompetencji kierownika projektu, zakładający trzy wzajemnie powiązane obszary :

Wiedza z zakresu zarządzania projektem (Knowledge Competence)

Co menedżer projektu wie na temat procesów, narzędzi i technik wykorzystywanych w trakcie realizacji projektów.

Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia (Performance Competence)

W jaki sposób menedżer projektu wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w trakcie realizacji projektów.

Osobiste kompetencje (Personal Competence)

Jakie osobiste umiejętności i postawy, związane z procesem zarządzania projektami, prezentuje menedżer projektu.

 

Pierwsze dwa obszary są ściśle powiązane z metodologią i narzędziami wykorzystywanymi w trakcie realizacji projektów. Oznacza to między innymi, że każda osoba chcąca zostać menedżerem projektu powinna się tego nauczyć – zarówno w aspekcie wiedzy, jak i praktycznego wykorzystania.

Bardziej podstawowe wydają się kompetencje osobiste menedżera projektu. Należą do nich:

Tab. Opis kompetencji osobistych menedżera projektu

KOMPETENCJA

OPIS

WSKAŹNIKI

Komunikacja (Communicating)

Dbałość o skuteczną wymianę niezbędnych do pracy informacji z realizatorami i interesariuszami projektu przy wykorzystaniu odpowiednich metod.

1.  Aktywne słuchanie, rozumienie oraz odpowiadanie

2.  Utrzymywanie „linii komunikacyjnych” zapewniających właściwe porozumienie

3.  Zapewnianie odpowiedniej jakości informacji

4.  Dostarczanie informacji

Przewodzenie (Leading)

Przewodzenie, inspirowanie oraz motywowanie zespołu (oraz innych osób zaangażowanych w projekt) do pokonywania trudności oraz odpowiednich działań ukierunkowanych na realizację założonych celów.

1.  Tworzenie atmosfery pracy zespołowej promującej wysoką efektywność

2.  Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji

3.  Motywowanie i wspieranie członków zespołu projektowego

4.  Przyjmowanie odpowiedzialności za projekt

5.  Wywieranie odpowiedniego wpływu na innych w sytuacjach tego wymagających

Kierowanie (Managing)

Skuteczne organizowanie prac projektowych poprzez wykorzystanie i rozwój zasobów wiedzy, ludzi, finansów, materiałów i innych środków.

1.  Budowanie i utrzymywanie zespołu projektowego

2.  Usystematyzowane planowanie i organizowanie prac

3.  Rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie prac projektowych

Zdolności poznawcze (Cognitive Ability)

Umiejętność właściwej oceny i analizy danych, wnikliwość i dostrzeganie zależności w procesie realizacji projektu w zmieniającym się środowisku.

1.  Kompleksowe widzenie projektu

2.  Skuteczne pokonywanie wyzwań

3.  Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technik zarzadzania projektem

4.  Poszukiwanie okazji do polepszenia wyników

Efektywność (Effectiveness)

Dochodzenie do pożądanych rezultatów we wszystkich obszarach realizacji projektu poprzez wykorzystanie odpowiednich zasobów, narzędzi oraz technik pracy.

1.  Rozwiązywanie problemów

2.  Utrzymywanie zaangażowania i motywacji istotnych dla projektu osób

3.  Wprowadzanie niezbędnych zmian

4.  Zachowanie asertywności w sytuacjach tego wymagających

Profesjonalizm (Professionalism)

Przyjmowanie odpowiedzialności, uczciwość oraz zachowanie profesjonalnych standardów pracy w trakcie zarządzania projektem.

1.  Osobiste zaangażowanie w projekt

2.  Zachowanie spójności działań

3.  Zarządzanie różnorodnymi zasobami

4.  Obiektywność w załatwianiu spraw pracowników i organizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Project Management Competency Development Framework.

Tak przygotowany model kompetencji menedżera projektu daje szereg możliwości w zakresie doboru, doskonalenia i rozwoju, jak również wsparcia osób zarządzających projektami.

 

Pan Grzegorz Filipowicz jest ekspertem w zakresie zarządzania i spraw personalnych, czynnie wdrażającym rozwiązania z zakresu zarządzania kompetencjami do różnych typów organizacji.

W Akademii Leona Koźmińskiego Pan Grzegorz jest wiodącym trenerem na studiach podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników”, przygotowujących studentów do praktycznego wykorzystania modeli kompetencji w rekrutacji i selekcji, assessment i development centre, ocenach okresowych pracowników, rozwoju i szkoleniach, a także podnoszeniu konkurencyjności i  efektywności firm na bazie potencjału ludzkiego.

 

Więcej o studiach można znaleźć na stronach Akademii Leona Koźmińskiego: http://www.kozminski.edu.pl/studiapodyplomowe/#HR|pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-kompetencjami-pracownikow/o-studiach/|pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/kierunki/zarzadzanie-kompetencjami-pracownikow/o-studiach/